Friplads

Nyborg Byråd har afsat midler til 10 fripladser i Nyborg Kulturskole, for at understøtte muligheden for musikalsk læring af elever, der normalt ikke ville tilmelde sig tilbuddet. Kulturskolens bestyrelse fordeler pladserne efter kriterierne husstandsindkomst og øvrige årsager til ansøgning. Man kan udfylde et friplads-ansøgningsskema ved at følge linket herunder.

Ansøgning om friplads

Alle oplysninger i dette dokument behandles fortroligt.

Nyborg Byråd har afsat midler til 10 fripladser i Nyborg Musikskole, for at understøtte muligheden for musikalsk læring af elever, der normalt ikke ville tilmelde sig tilbuddet. Musikskolens bestyrelse fordeler pladserne efter kriterierne husstandsindkomst og øvrige årsager til ansøgning.

Udfyldt ansøgning sendes til kulturskolen@nyborg.dk

Ved afslag på ansøgning er der ingen klagemulighed. Svar på ansøgning gives, når bestyrelsen har behandlet ansøgningen, og derfor kan svartiden være op til 4 uger.

Der ansøges herved om friplads til:

Elev (fulde navn): _____________________________________________________________________
Alder: ______________________________________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________________________
Skole: ______________________________________________________________________________
Værge (fulde navn): ___________________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________________
Kontaktoplysninger til brug for svar på ansøgning:

Mail:_______________________________________________________________________________
Mobilnr:____________________________________________________________________________

Nedenstående oplysninger bruges, når kulturskolens bestyrelse skal udvælge eleverne til fripladserne. Oplysningerne afgives på tro og love.

Antal beboere i husstanden fra 18 år________________________________________________________
Antal beboere i husstanden under 18 år_____________________________________________________

Brutto husstandsindkomst pr. måned (se bilag 1):_____________________________________________

Brutto Husstandsindkomsten består af nedenstående beløb:

Løn____________________________________________________________________________________
Dagpenge ______________________________________________________________________________
Boligstøtte______________________________________________________________________________ Pension________________________________________________________________________________ SU_____________________________________________________________________________________ Børnetilskud_____________________________________________________________________________
B-indkomst _____________________________________________________________________________
Øvrige indkomster________________________________________________________________________

Årsag til ansøgning (se bilag 2): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

For at kulturskolens bestyrelse har mulighed for at fordele fripladserne, skal der angives ønske om fag i prioriteret rækkefølge. Det skal understreges, at man bliver tilbudt det fag, som er muligt i henhold til kulturskolens virke. Det er et krav, at man følger undervisningen kontinuerligt, da pladsen ellers vil blive udbudt til en anden elev. Dette vil dog først ske efter dialog mellem elev, værge, kulturskolelærer og kulturskolens ledelse.
Man kan se fagene på kulturskolens hjemmeside www.nyborgkulturskole.dk

Ønske om fag i prioriteret rækkefølge:

1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________________

Bilag 1

Husstandsindkomst udregnes som månedens bruttoindkomst for alle husstandsmedlemmer og herudover en tolvtedel af øvrige indkomster, som beskrevet her nedenfor.
Husstandsindkomst er summen af husstandsmedlemmernes bruttoindkomster. Alle beløb skal oplyses inden skat og inkl. pension for alle de personer, der bor i husstanden.
Øvrige indkomster fx B-indkomst udregnes som en tolvtedel af summen af de husstandsmedlemmernes indkomster i kalenderåret, der ikke er inkluderet i ovenstående beløb.

Bilag 2

Under punktet årsag til ansøgning skal man skrive begrundelse, der ikke vedrører økonomi.

Det kunne være at barnet ønsker:
At udvikle sine sociale kompetencer.
At udvikle sin interesse for musik.
At udvikle sine motoriske kompetencer.
At blive en del af et større fællesskab.
At få en fritidsinteresse, der kan bruges meget tid på.

eller

At skolens lærere har anbefalet musikundervisning pga. et observeret særligt talent.
At familiære årsager gør, at musikundervisning kan berige barnets liv.
At barnets livssituation generelt gør, at en friplads i musikskolen kan være med til at bidrage positivt til barnets udvikling. 


Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når Nyborg Kommune modtager eller indsamler personoplysninger om dig, skal vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Vi skal bl.a. orientere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke særlige rettigheder, du har, når vi behandler personoplysninger om dig. Derfor sender vi denne skrivelse til dig.  Skrivelsen er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse skrivelsen.

Vi er den dataansvarlige – sådan kontakter du os
Nyborg Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Vores kontaktoplysninger er:
Nyborg Kommune
Torvet 1
5800 Nyborg
Telefon: 6333 7000
E-mail: kommune@nyborg.dk

Mails indeholdende følsomme personoplysninger bør altid sendes ved sikker mail via e-boks eller borger.dk. 

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Vores databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores generelle behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

Brev: Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
Mail: nyborg@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/nyborg
Telefon: 7227 3002

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
At tilmelde dig til musikskolens aktiviteter, herunder musikundervisning.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger på følgende grundlag:
Musikskolen er er en del af den kommunale forvaltning, hvorfor behandlingsaktiviteten henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Nyborg Kommune er blevet pålagt, jf. forordning 2016/679 art. 6, stk. 1, litra e.
Hvilke personoplysninger behandler vi

Vi behandler følgende oplysninger om dig:
Navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer.

Hvor stammer dine personoplysninger fra
Dine personoplysninger strammer fra din tilmeldelsesblanket.

Eventuelle modtagere af dine personoplysninger
Nyborg Kommune videregiver personoplysninger om dig, hvis vi i lovgivningen er forpligtet hertil, eller du har givet dit samtykke hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger
Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post. Vi sletter dine personoplysninger, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Kommunens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler herom. Når personoplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Dine rettigheder
Ret til indsigt
Du kan bede om indsigt i, hvilke personoplysninger Nyborg Kommune behandler om dig. Dette skal være med til at sikre din mulighed for at tjekke, at det er de korrekte personoplysninger, Nyborg Kommune behandler, samt at de behandles lovligt.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Som offentlig myndighed er Nyborg Kommune imidlertid underlagt en pligt til at dokumentere det grundlag, som en afgørelse eller en anden beslutning i sin tid blev truffet på.
Det betyder, at kommunen i almindelighed ikke må fjerne oplysninger, når de først er indgået i en sag. Derfor beholder vi de oprindelige, men måske forkerte personoplysninger af hensyn til dokumentationspligten. De korrekte personoplysninger tilføjes imidlertid sagen.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle  personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Det bemærkes i den sammenhæng, at arkivformål er at betragte som vigtige samfundsinteresser.

Ret til at blive glemt
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset, da kommunen bl.a. er underlagt reglerne om notatpligt, journalisering og arkivering.
Retten til at blive glemt og dermed til at få slettet sine personoplysninger gælder heller ikke i de tilfælde, hvor den fortsatte behandling af personoplysningerne er nødvendig for, at Nyborg Kommune kan varetage sine opgaver som offentlig myndighed.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Nyborg Kommunes ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Nyborg Kommune vil vurdere, om indsigelsen er berettiget eller ej.

Klage til Datatilsynet
Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.